Tüzük

     KORUYUCU AİLE, EVLAT EDİNME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

                       

                                               BİRİNCİ BÖLÜM

Ad, Merkez, Tanımlar, Amaç ve Çalışma Alanı

Ad ve Merkez            

Madde 1-  Derneğin Adı          :  ‘Koruyucu Aile,  Evlat Edinme Derneği’dir. Derneğin  kısa adı “KOREV”dir.

                  Derneğin Merkezi  :  Derneğin merkezi Ankara’dır. Dernek ulusal ve uluslararası şube veya temsilcilik açabilir.

Tanımlar

Madde 2- Bu Tüzükte geçen;

                             Dernek          :  Koruyucu Aile,  Evlat Edinme Derneği,

                             Kanunlar       :  Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu,

                             Tüzük            :  Koruyucu Aile,  Evlat Edinme Derneği Tüzüğü anlamında kullanılmıştır.

Amaç

Madde 3 - Derneğin Amacı:

            Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Sistemini ülkemizde yaygınlaştırmak, bu sistemlerin güçlenmesini sağlamak ve toplumu bu konuda bilinçlendirmektir. Türkiye'de çok yaygın olan kurum bakımı modelinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkisi yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur. Ülkemizde kurum bakımı modeli  "kışla bakım modeli" tarzındadır. Bu bakım modelinde çocuklar büyük gruplarda, psiko-sosyal gelişimleri için uygun olmayan ortamlarda, az sayıda personel  yardımı  ile  bakılmaktadır. Çocuk Hakları Sözleşmesine göre çocuğun yüksek yararı gözetildiğinde bu bakım modelinin çocuk için uygun olmadığı ortadadır. Dünyada ve Türkiye'de kurum bakımı modeline alternatif bir model olan Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Sistemlerinin ülkemizde yaygınlaştırılması çocuğun yüksek yararı ilkesi ile örtüşmektedir. Bu nedenle Çocuk Hakları Sözleşmesinin temel ilkesinde de belirtildiği gibi çocuğun kişiliğinin sağlıklı olarak gelişebilmesi için sevgi ve anlayışın  hakim  olduğu bir aile ortamı içinde yetişmesi ve yaşama hazırlanması önemlidir. Kurum bakımı  altında  yaşayan  çocukların öncelikle biyolojik aile ortamı içinde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak ve biyolojik ailelerin korunma altında bulunan çocuklarını yanlarına alabilmeleri amacı ile ailelere psiko-sosyal destek vermek derneğin amaçlarındandır.

           Biyolojik ailesi olmayan, ya da herhangi bir nedenle ailesi yanına dönemeyen çocukların koruyucu aile bakımından ya da evlat edinme sisteminden yararlanmasını sağlamak derneğin diğer bir amacıdır. Koruyucu aileyi ve evlat edinme ailesini bilgilendirmek,  onlara rehberlik etmek,  bu sistemlerdeki çocukların gelişimlerini izlemek, ailelere destek vermek,  aileler ve çocuklar arasında dayanışmayı sağlamak, ailelerin ve çocukların karşılaşabileceği sorunları irdelemek, sosyal ve bilimsel katkılar sağlayarak bu sorunları aşmalarına yardımcı olmak,  koruyucu aile ve evlat edinme sisteminin geliştirilmesine yönelik bilimsel çalışmalar yapmak, yaptırmak derneğin amaçları arasındadır.

           Derneğin amaç edindiği hizmetler herkesin yararına açık olup, belli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı değildir.

Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Alanı

      Madde 4-

 1. Çocuk koruma sistemleri ve bu kapsamda koruyucu aile ve evlat edinme sistemini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapar,
 2. Çocuk hakları sözleşmesine bağlı kalır,
 3. Yasal hakların korunması ve geliştirilmesi konusunda resmi ve özel kurum, kuruluş ve kişiler nezdinde her türlü girişimde bulunur,
 4. Koruyucu aile ve evlat edinme hizmetlerini yürüten ilgili Bakanlıkla ve diğer Sosyal Hizmetler (Kamu) örgütleriyle yakın iş birliği yaparak hizmetin daha sağlıklı yürütülmesine yardımcı ve aracı olur. Bilgi verir bilgi alır,
 5. Çocuk koruma hizmetlerini gerçekleştiren sosyal hizmet örgütlerine (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu) alternatif hizmet modellerinin tanıtımını sağlar ve çocuğun yüksek yararının korunması amacı ile bu kuruluşlara rehberlik yapar,
 6. Çeşitli disiplinlerin koruyucu aile, evlat edinme ve çocuk gelişimi ile ilgili özgün ya da uyarlama çalışmalarını ve araştırmalarını inceler,
 7. Çocukların, ailelerinin ve diğer bakım verenlerin ruh sağlığına ilişkin soruları, sorunları, bilgileri ve kuramları paylaşıp tartışır,
 8. Çocuğun ilişkide olduğu kurumlarla (aile, okul, kreş vb) iş birliği içinde çalışmalar yapar,
 9. Çocukluk dönemi çalışmalarını tüm yaşam döngüsü göz önüne alınarak kuşaklar arası geçişi de kapsayacak biçimde inceler ve bu konuda çalışmalar yapar,
 10. Çocuğun gelişimsel ve ruhsal bozukluklarının erken tanısı ve tedavisi için anne babalara, çocuğa diğer bakım verenlere, öğretmenlere ve bu alanda çalışanlara eğitim verir ve onları bilgilendirir.
 11. Uluslararası toplantı, çalışma grubu, konferans, sempozyum , kongre vb. faaliyetler düzenler,
 12. Açık oturum, konferans, kongre, panel, seminer, sempozyum  ve kitap imza günleri gibi ulusal veya uluslar arası Sosyal-Bilimsel toplantılar organize eder,
 13. Amacıyla ilgili olarak, yurt içi veya yurt dışı faaliyetler düzenler. Davetlere temsilci gönderir veya kabul eder,
 14. Araştırma çalışmaları yapar veya yaptırır,
 15. Karşılaşılan sorunlara uygun ortak çözümlerin bulunması yönünde çalışmalar yapar,  eğitimcileri ve tedavi ekibini bir araya getirerek bu alanda güç birliği oluşturur.
 16. Gerek koruyucu ailelere /evlat edinen ailelere, gerekse çocukların biyolojik ailelerine danışmanlık yapar.
 1. Amacına uygun konularda kitaplık, arşiv kurar. Amacına uygun bulduğu yerli yabancı bilimsel eserlerin koleksiyonunu oluşturur,
 2. Amacına ulaşmak ve etkinliklerini gerçekleştirmek için Genel Kurul kararıyla, taşınır veya taşınmaz mal alır, elden çıkartır veya devreder,
 3. Dernek, amacına uygun olduğuna karar verilen gündeme ait konularda temsil ettiği kitlelerin sesi olmaya özen gösterir. Çözümlere katkı sağlamak amacıyla, yayın faaliyetleri; radyo ve televizyon programları hazırlar. Psikologlar, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı  Uzmanları, Çocuk Doktorları, Sosyologlar, Sosyal Hizmet Uzmanları, Özel Eğitim Uzmanları, Çocuk Gelişim Uzmanları, Hukukçular ve diğer bilim adamlarıyla birlikte çalışmayı amaçlar,
 4. Faaliyetlerini gerçekleştirirken, diğer kişi veya kurumlarla iş birliği yapar. Dernek adına lokal açar,
 5. Temsil ettiği aileler veya çocuklar adına duyuruda bulunur. Basın açıklaması yapar,
 6. Amacına uygun anket faaliyetlerinde bulunur. Bilimsel veriler alır saklar, yayımlar,
 7. Dernek, demokratik ve bilimsel esaslara uygun olarak çalışır,
 8. Dernek harcamalarının denetlenmesi her üyeye açıktır. Denetleme Kurulu Üyeleri gereken dokümanları hazırlar,
 9. Dernekte üyeliği bulunmasa bile benzer konularda ailelere psikolojik destek sağlar,
 10. Toplumda aile yapısını güçlendirmek için kültürel faaliyetlerde bulunur,
 11. Amacıyla ilgili yasaları, yönetmelikleri, hukuku inceler, irdeler sistemin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla, yasalarda, yönetmeliklerde yapılması gereken maddeleri hükümet içerisindeki ilgili Bakanlıkla görüşür. Sistem lehine tekliflerde bulunur. Sistemin hukuki boyutlarını araştırır irdeler,
 12. Derneğin ileride, “Kamuya Yararlı Dernek” statüsü kazanması amacı ile çalışmalar yapar.
 13. Dernek ileride, ‘ İktisadi İşletme ‘ kurabilir.
 14. Koruma altında yetişen çocuklar ve gençlerden bursiyer seçimi yapar ve burs verilmesini sağlar.
 15. Dernek gerekli görülmesi halinde istenildiği kadar yeni alt kurullar oluşturabilir.

Dernek amacını gerçekleştirirken aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hareket eder:

 1. İnsan ve çocuk haklarına saygı duyar ve bu hakları savunur.
 2. Birey ve ailelerin özlük ve etik hakları konusunda duyarlık yaratılması ve toplumsal bilinçlenmenin geliştirilmesine katkıda bulunur.
 3. Türkiye'nin bütünlüğünü ve bağımsızlığını, Anayasa’da tanımlanan Cumhuriyetin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerini temel ilke edinir.
 4. Tüm çalışmalarını ve sorunlara çözüm anlayışlarını, yasalara uygun olarak ve demokratik kurallar içinde sürdürür. Gerektiğinde yasal tepki yöntemlerini uygarca kullanır.
 5. Irk, renk, köken, cinsiyet, dil ve din ayrımı gözetmez, dünya haklarını, çocuklarını ve gençlerini; içinde hoşgörü, saygı, sevgi, arkadaşlık, dostluk ve barışın bulunduğu bir aile kabul eder.
 6. Medya ile koruyucu aile, evlat edinme konusunda birlikte çalışır. Medyaya yönelik ilişkilerinde aile, toplum ve ulus adına hareket eder ve bu anlayışın yaygınlaşmasına çalışır.
 7. Yönetmelik düzeyinde olan koruyucu aile ve evlat edinme hizmetindeki aksaklıkların çözümlenmesi amacı ile yasalaştırma çalışmasına katkıda bulunur. Koruyucu aile ve evlat edinme politikalarının geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlar.
 8. Dernek bütün çalışmalarını partiler üstülük ve hoşgörü temelinde yürütür.

 

                                                   İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

Üyelik ve Koşulları

Madde 5- Derneklerle ilgili mevzuatta belirtilen şartlara ve sınırlamalara uygun olan her gerçek veya tüzel kişi derneğe üye olabilir.

Yazılı üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir.

Ayrıca, derneğin amacına yönelik konularında değerli çalışmaları olan, derneğin misyonunu taşıyabilecek, derneğin amaçlarına aktif olarak katkıda bulunabilecek kişiler ile fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 6-  Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

   1. Kendiliğinden : Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sonra erer.
   2. Çıkma ile        : Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Üyelikten çıkma yazılı dilekçe ile yapılır.
   3. Çıkarılma ile  : Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:
    1. Dernek tüzüğüne ve çıkarlarına aykırı hareketlerde bulunmak
    2. Ödenti verme borcunu 2 (iki) yıl üst üste yerine getirmemek.

Üyelerin Hakları

Madde 7- Her üyenin;

 1. Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma,
 2. Genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
 3. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Kimlik ve Rozet

Madde 8- Üyeler;

 1. Unvanına göre, dernek yönetim kurulunca hazırlanmış dernek rozetlerini takma,
 2. İstekleri halinde Dernek Genel Başkanlığı’nca düzenlenmiş kimlik kartlarını kullanma haklarına sahiptirler.

Üyelerin Yükümlülükleri

Madde 9- Üyelerin yükümlülükleri şunlardır :

 1. Ödenti Verme Borcu  : Giriş ve yıllık üye aidatı miktarları genel kurul kararı ile belirlenir.
 2. Diğer Yükümlülükler : Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.                                         

 

                                              ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organlar

Dernek Organları

      Madde 10- Derneğin Zorunlu Organları;

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu’dur.

Zorunlu organlar dışında, genel kurul kararıyla başka organlar da oluşturulabilir. Ancak kanunen oluşturulan organların görev, yetki ve sorumlulukları bu organlara devredilemez.

Genel Kurulun Niteliği ve Oluşumu

Madde: 11- Genel kurul derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı ve dernek tüzüğüne göre genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

Genel Kurulun Toplanma Şekli, Zamanı ve Yeri

Madde: 12- Genel kurul,  üç yılda bir Mayıs ayında, yönetim kurulunca alınmış başkaca bir karar yok ise, yönetim kurulunun çağrısıyla, dernek merkezinin bulunduğu ilde toplanır.

           Olağanüstü genel kurul ;

 1. Yönetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde,
 2. Denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde,
 3. Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı olarak başvurusu üzerine, yönetim kurulunca toplantıya çağrılır.

Toplantıya Çağrı Usulü

Madde: 13- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılacak asıl üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi belirtilmek suretiyle, üyelere yazılı olarak bildirilmek veya gazetede ilan vermek ya da e-posta ile toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, iki aydan çok olamaz.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler, ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeter Sayısı ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde: 14- Genel kurul, genel kurula katılma hakkı bulunan dernek üyelerinin salt çoğunluğu ile, derneğin feshine veya tüzük değişikliğine karar verilebilmesi için ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda, çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Genel kurulda kararlar salt çoğunlukla alınır.

Genel kurulda alınacak kararlar toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Ancak derneğin feshi veya tüzük değişikliği kararlarında ise toplantıda hazır bulunanların üçte ikisinin oy çoğunluğu aranır.

Genel Kurul Toplantısının Yapılış Usulü

Madde: 15- Genel kurul toplantıları, duyuruda belirtilen yerde, belirtilen gün ve saatte yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki isimlerinin karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler. Toplantı için yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı, yönetim kurulu başkanı ya da görevlendireceği yönetim kurulu üyesi tarafından açılarak, toplantıyı yönetmek üzere bir divan başkanı ve yeterince başkan vekili ile iki katip üye seçilir ve toplantıya gündem maddelerinin sırasına uyularak devam edilir. Toplantının yönetimi Divan Başkanı’nca yürütülür. Toplantı sonunda, alınan kararları da belirtecek şekilde bir tutanak düzenlenir ve düzenlenen tutanak başkan ve katip üyeler tarafından imzalanarak yeni seçilen yönetim kuruluna verilir.

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından, görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınıp görüşülmesi zorunludur.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde: 16- Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarını seçmek,
 2. Dernekle ilgili tüm faaliyetleri görüşmek,
 3. Dernek Tüzüğü’nü değiştirmek,
 4. Yönetim ve Denetim Kurulları’nın raporlarını görüşüp Yönetim Kurulu’nu ibra etmek,
 5. Yönetim Kurulunca hazırlanan taslak bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 6. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut malların satılması konularında yönetim kuruluna yetki vermek,
 7. Derneğin federasyona katılması veya federasyondan ayrılmasına karar vermek,
 8. Dernek şubelerinin açılmasına veya kapatılmasına karar vermek,
 9. Yönetim ve denetim kurulu başkan ve üyelerine verilecek ücreti tespit etmek,
 10. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesine karar vermektir.

Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde: 17-

 1. Merkez yönetim kurulu, genel kurulca gizli oyla ü yıllık süre için seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Görev sırası sona eren üye yönetim kuruluna yeniden seçilebilir. Boşalan üyelikler, sırasıyla, yedek üyelerden tamamlanır. Yedek üye, yerini aldığı üyenin süresini tamamlar.
 2. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısının altına düşerse, kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu üyeleri Genel Kurul’u bir ay içinde toplantıya çağırır.
 3. Yönetim Kurulu’na seçilen üyeler, ilk toplantılarını yaparak kendi aralarında seçimle görev bölümü yaparlar.
 4. Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır. Toplantıya Genel Başkan, bulunmadığı zamanlarda Başkan Yardımcısı başkanlık eder ve kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması durumunda başkanın bulunduğu tarafın oyu doğrultusunda hareket edilir.
 5. Yönetim Kurulu derneğin yürütme ve temsil organıdır. Bu görevini mevzuata ve Dernek Tüzüğü’ne uygun olarak yerine getirir. Derneği temsil görevi Yönetim Kurulu Başkanı’na aittir. Temsil görevi, Yönetim Kurulu’nca üyelerden birine veya birkaçına ya da üçüncü kişilere verilebilir.
 6. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçe taslağını hazırlayarak Genel Kurul’a sunar.
 7. Dernek üyelerinin ödeyeceği yıllık üye aidatlarını tespit eder.
 8. Derneğe ait yazışmaların ve kayıtların usulünce yapılmasını sağlar.
 9. Belirleyeceği günlerde ve üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıyla toplanarak dernek işlerini görüşür. Karar alınmasını gerektiren işler hakkında karar alır ve bu kararların karar defterine yazılarak Yönetim Kurulu üyelerince imzalanmasını sağlar.
 10. Derneğin amacına yönelik ihtiyaç duyulan konularda çalışma grupları oluşturur.
 11. Mevzuatta yönetim kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Genel Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde: 18-

 1. Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.
 2. Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 3. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 4. Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.
 5. Derneğin yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.
 6. Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.
 7. Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 8. Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 9. Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.
 10. Mevzuata dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri

Madde: 19- Yönetim kurulu gerekli gördüğünde, dernek üyeleri arasından veya dışarıdan bir Genel Sekreter tayin eder.

             Genel Sekreter, yönetim kurulunca verilen yetkiler çerçevesinde derneği temsil eder ve derneğin bilumum hizmetlerini, programlama ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlar.

Denetleme Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde: 20-

 1. Genel kurulca gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşmak üzere ğç yıllık süre için seçilirler. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.
 2. Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
 3. Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.
 4. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
 5. Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

       

                                              DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Derneğin Örgütlenmesi

Federasyon Kurulması

Madde: 21- Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere, kuruluş amacına uygun olan dernekler ile birlikte federasyon kurabilir, aynı amacı federasyonlara üye olabilir.

Temsilcilik

Madde: 22- Yurt içinde ve yurt dışında gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açılabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Yurt içindeki  temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Bu bildirimden dernek başkanı sorumludur.

Platform Oluşturma

Madde: 23- Dernek amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarda yasaklanmayan alanlarda, derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yönetim kurulunun kararı ile platformlar oluşturulabilir.

Platformlar, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamazlar ve faaliyet gösteremezler.

Dernek Şubeleri

Madde: 24- Dernek, merkez genel kurul kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Merkez genel kurulunca şubenin açılacağı yerde merkez yönetim kurulu tarafından belirlenen en az üç kişilik kurucular kurulu mahallin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri vererek, mevzuata uygun olarak dernek şubesinin açılışını gerçekleştirir.

Şube Genel Kurulu ve Görevleri

Madde: 25-

 1. Şube genel kurulu, şube genel kuruluna katılma hakkı bulunan üyelerin tamamından oluşur ve şubenin en yetkili karar organıdır.
 2. Şube genel kurulu olağan toplantılarını üç yılda bir olmak üzere merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce yapmak zorundadır.
 3. Beş asıl ve beş yedek üyeden oluşan şube yönetim kurulu ile üç asıl be üç yedek üyeden oluşan denetleme kurulunu seçer.
 4. Dernek şubesinin gelir ve giderlerini inceler gerektiğinde denetlemesini yapar.
 5. Şube genel kurulunun toplantıya çağrılması, toplantı gündemi, toplantı ve karar yeter sayısı ile genel kurul çalışmaları tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen esaslara göre yapılır.
 6. Derneklere ilişkin mevzuat ve tüzükte genel kurulca yapılması belirtilen görevlerin yerine getirilmesine karar vermektir.
 7. Mevzuatta şube genel kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Şube Yönetim Kurulu ve Görevleri

Madde: 26-

 1. Şube genel kurulunca gizli oyla seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Bu üyeler üç yıllık süre için seçilirler.
 2. Genel kurulu takip eden otuz gün içerisinde, yönetim kuruluna seçilen üyeler aralarında görev bölümü yaparak sonuçları mahallin en büyük mülki amirliği ve derneğin genel merkezine bildirir.
 3. Şube ile ilgili işleri görüşmek üzere belirlenen günlerde toplanır. Kararı gerektiren konularda alınan kararların, karar defterine yazılarak birlikte imzalanmasını sağlar. Şube genel kuruluna sunulacak taslak bütçeyi hazırlar.
 4. Şube üyelerinin ödeyeceği yıllık üye aidatlarını tespit eder.
 5. Dernek şubeleri genel merkez ile koordineli ve uyumlu olarak çalışır.
 6. Mevzuatta yönetim kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Şube Denetleme Kurulu ve Görevleri

Madde: 27-

 1. Şube genel kurulunca gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.
 2. Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini , defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
 3. Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.
 4. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
 5. Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Şubelerin Merkez Genel Kurulunda Temsili

Madde: 28- Şubeler dernek genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak ve şube genel kurullarında her yirmi üye adına seçilecek bir (1) delege de seçimlik delege olarak temsilen genel kurula katılma hakkına sahiptir.

 

                                                 BEŞİNCİ BÖLÜM

Seçimler

Seçim Süreleri ve Yöntem

Madde: 29- Seçimler üç yılda bir Mart ayında gizli oy, açık sayım yöntemiyle yapılır. Bu esaslara uyulmasını Divan Başkanı sağlar ve denetler. Kurulların asıl ve yedek üyeleri basılı oy pusulalarında ayrı ayrı gösterilir.

Oy Pusulaları

Madde: 30- Boş oy pusulaları, kağıt üzerine, yönetim kurulu tarafından seçimlerden önce yeteri kadar bastırılır.

Oy Zarfları

Madde: 31- Oy zarfları yönetim kurulu tarafından tek renkte ve yeter sayıda hazırlattırılır. Divan Başkalığınca mühürlenir. Sayısını belirleyen bir tutanakla Divan Başkanı’na teslim edilir.

Seçim genel kurulunca seçime katılma hakkına sahip üyelere, seçim süresi sonuna kadar, imzaları karşılığında yönetim kurulu başkanlığının mühür ve imzasını taşıyan bir oy zarfı ve bir boş oy pusulası verilir.

Seçim Sandık Kurulu Üyeleri

Madde: 32- Seçim sandık kurulu üyeleri, genel kurulda yönetim ve denetim kurullarında aday olmayan üyeler içinden genel kurulda dilekçe vermek suretiyle belirlenir.

Seçim sandık kurulu üyeleri oy verme sürecinde oylamanın düzenli ve doğru olarak yapılmasında ve oyların sayımında gözlemde bulunurlar.

Oyların Kullanılması

Madde: 33- Seçimlerde yönetim kurulunca bastırılan boş oy pusulaları kullanılır.

Basılı oy pusulaları üzerinde değişiklik yapılamaz. Boş oy pusulalarını kullanmak isteyen üyeler, ilgili bölümlere, diledikleri kişinin isimlerini yazabilirler.

Boş oy pusulalarının geçerli olabilmesi için başkan ve her kurulun asıl ve yedek üye bölümlerine en az birer isim, ancak bir kez yazılabilir. Aynı ismin birden fazla yazılması halinde oy pusulası geçersiz sayılır.

Üyeler, oy pusulalarını zarf içinde oy sandıklarına atarlar ve üye listesini imzalarlar.

Oy Sandıklarının Açılması

Madde: 34- Oy verme işlemi bittikten sonra, oy sandıkları başkanlık divanı tarafından genel kurul üyeleri önünde açılır. Sandıktan zarfsız oy pusulası çıkması durumunda, bunlar öncelikle ayrıştırılarak durum tutanağa geçirilir. Geri kalan oy zarfları ve giriş kartları, her sandık için ayrı ayrı sayılır ve tutanağa geçirilir.

Oy Pusulalarının Zarflardan Çıkarılması

Madde: 35- Geçerli oy zarfları belirlendikten sonra, sandık kurulu zarfları teker teker açar ve zarfların içinden çıkan oy pusulalarını ayıklar. Bu işlemler sırasında;

 1. Basılı ya da elle doldurulmuş oy pusulaları ile zarfların üzerinde, kullanan kişinin kimliğini belirleyecek ad, imza ya da işaret bulunduğu taktirde bu oy pusulaları geçersiz sayılır, durum tutanağa geçilir.
 2. Bir zarfın içinde aynı renkte birden fazla basılı oy pusulası çıkarsa pusulalar geçersiz sayılır, durum tutanağa geçirilir.
 3. Bir zarfın içinde ayrı renkte birden fazla oy pusulası çıkarsa hepsi geçersiz sayılır, durum tutanağa geçirilir.
 4. Bir zarfın içinden bir basılı oy pusulası ile elle doldurulmuş bir boş oy pusulası çıkarsa her ikisi de geçersiz sayılır, durum tutanağa geçirilir.
 5. Bir zarfın içinden bir basılı oy pusulası ile hiç dokunulmamış bir boş oy pusulası çıkarsa basılı oy geçerli sayılır, boş oy pusulası ayrılarak, durum tutanağa geçirilir.

Oyların Sayılması

Madde: 36- Divan başkanlığınca, tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca geçerli oy pusulaları belirlendikten sonra, her kurulu gösteren bölümler birbirinden ayrılarak sandık kuruluna verilir. Sayım sonuçları düzenlenecek bir tutanakla ve oy pusulaları ile birlikte genel kurul divan başkanlığına verilir.

Seçilebilme Yeter Sayısı

Madde: 37- Kurulların asıl ve yedek üyeleri kendi içinde ayrı ayrı aldıkları oy oranına göre sırası ile seçilirler.

Kurulların asıl ve yedek üyelerinin seçiminde, eşit oy alanlar arasında genel kurulun önünde, genel kurul Divan Başkanı tarafından ad çekmek sureti ile kazanan belirlenir.

 

                                           ALTINCI  BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Derneğin Gelirleri

Madde: 38-

 1. Üye ödentileri,
 2. Dernek adına çıkarılan yayınlardan, düzenlenen piyango ile balo, eğlence, temsil, konser, gezi, yemek ve sosyal tesislerden sağlanan gelirler,
 3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 4. Yasalar çerçevesinde yapılacak bağışlar,
 5. Yardım Toplama Kanunu’na göre toplanan yardımlar,
 6. Bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal ederek tescili yapılan malların gelirleri,
 7. Derneğe ait işletmelerden elde edilen gelirler,
 8. Mevzuat doğrultusunda elde edilecek diğer gelirler.

Derneğin Feshi ve Tasfiye

Madde: 39- Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Genel kurulca fesih kararı verilirse, derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi için son yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir tasfiye kurulu görevlendirilir. Bu kurul mevzuata uygun olarak derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Fesih halinde derneğin tüm mali para ve hakları, genel kurul kararıyla tespit edilen amacına uygun başka bir dernek veya kuruluşa devredilir.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

Genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Lokal ve Tesis Açma

Madde: 40- Dernek yerleşim yerinde, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

Sandık Kurma

Madde: 41- Dernek sağlanan karı üyelerinde paylaştırmamak, risturn faiz veya, sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

Amblem

Madde: 42- Dernek amblemi, yönetim kurulu kararı ile kabul edilir. Derneğe ait tanıtıcı bayrak ve flama yapılması halinde gerekli yasal işlemler yerine getirilir. Dernek amblemi yönetim kurulunun izni olmadan üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

Personel ve İşçiler

Madde: 43- Dernek iş ve işlemlerinin, hizmetlerinin yürütülmesi için yeterince personel ve işçi yönetim  kurulunca görevlendirilebilir. Sürekli görevlendirmeler çalışma dönemi bütçesi, kadro çizelgeleri konusunda geçici görevlendirmeler ise bütçede öngörülen ödenek gereğince yapılır. Ayrıca gönüllülük esasına göre de personel ve işçi görevlendirilebilir.

Defter ve Kayıtlar

Madde: 44- Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defteri tutar. Ayrıca yönetim kurulu kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Madde: 45- Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim, denetim kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idari amirliğine bildirir. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de yönetim kurulu başkanı tarafından otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul

Madde: 46- Dernek gelirleri, ‘’Alındı Belgeleri ‘’ ile toplanır. Dernek giderlerinin ‘’ Harcanan Belgeleri ‘’ ile yapılması zorunludur. Derneğin borçlanma usulleri Borçlar Mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu tarafından alınacak kararlar doğrultusunda yapılır.

Derneğin bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ile yapılır. Ancak ivedi durumlarda başkan, yönetim kurulunca önceden belli harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır. Derneğin paraları milli bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek veya bir yere para göndermek başkan veya başkan vekili ile yönetim kurulu üyelerinin çift iması ile mümkündür.

Derneğin İç Denetim Şekilleri

Madde: 47- Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu;  derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen husus ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Dernek Kurucuları ve Geçici Yönetim Kurulu

Madde: 48- İlk genel kurula kadar geçici yönetim kurulu aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulmuştur.

Yönetim Kurulu Başkanı          : Ülkü Aydeniz

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.   : Zerlin Zaim

Genel Sekreter                          : Sibel Ayan

Yönetim Kurulu Üyesi              : Zeynep Didem İnce

Yönetim Kurulu Üyesi              : Birgül Çelik

Yönetim Kurulu Üyesi              : Nüked Yener

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi   : Dilek Binbirçiçek

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi   : Dilek Acer

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi   : Mefkure Erkan

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi   : Demet İmrenk

 

 

 

istanbul evden eve nakliyat