Tüzük

                       KORUYUCU AİLE, EVLAT EDİNME DERNEĞİ                                                                TÜZÜĞÜ

 

Madde 1- Derneğin Adı, Kısa Adı, Merkezi, Şubesi ve Amblemi

Derneğin Adı            : Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneğidir.

Kısa Adı                    : ( KOREV )  

Derneğin Merkezi     : Ankara’dır.  

Derneğin Şubesi        : Dernek yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir.

Derneğin Amblemi   : Dernek amblemi, yönetim kurulu kararı ile kabul edilir. Derneğe ait tanıtıcı bayrak ve flama yapılması halinde gerekli yasal işlemler yerine getirilir. Dernek amblemi yönetim kurulunun izni olmadan üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

 

         Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

 

Madde 2- Derneğin Amacı : Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Sistemini ülkemizde yaygınlaştırmak, bu sistemlerin güçlenmesini sağlamak ve toplumu bu konuda bilinçlendirmektir. Türkiye'de çok yaygın olan kurum bakımı modelinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkisi yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur. Ülkemizde kurum bakımı modeli  çocuk evlari tarzındadır. Bu toplu bakım modelinde çocuklar büyük gruplarda, psiko-sosyal gelişimleri için uygun olmayan ortamlarda, az sayıda personel  yardımı  ile  bakılmaktadır. Çocuk Hakları Sözleşmesine göre çocuğun yüksek yararı gözetildiğinde bu bakım modelinin çocuk için uygun olmadığı ortadadır. Dünyada ve Türkiye'de kurum bakımı modeline alternatif bir model olan Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Sistemlerinin ülkemizde yaygınlaştırılması çocuğun yüksek yararı ilkesi ile örtüşmektedir. Bu nedenle Çocuk Hakları Sözleşmesinin temel ilkesinde de belirtildiği gibi çocuğun kişiliğinin sağlıklı olarak gelişebilmesi için sevgi ve anlayışın  hakim  olduğu bir aile ortamı içinde yetişmesi ve yaşama hazırlanması önemlidir.

           

Biyolojik ailesi olmayan, ya da herhangi bir nedenle ailesi yanına dönemeyen çocukların koruyucu aile bakımından ya da evlat edinme sisteminden yararlanmasını sağlamak derneğin öncelikli amacıdır. Koruyucu aileyi ve evlat edinmek isteyen kişi ve aileyi bilgilendirmek,  onlara rehberlik etmek,  bu sistemlerdeki çocukların gelişimlerini izleyerek ailelerinin ve çocukların karşılaşabileceği sorunları irdelemek, ailelere pisiko-sosyal ve hukuki destek vermek, aileler ve çocuklar arasında dayanışmayı sağlamak, toplumda karşılaştıkları sorunlara yardımcı olmak, koruyucu aile ve evlat edinme sisteminin geliştirilmesine, iyileştirilmesine yönelik bilimsel çalışmalar yapmak, yaptırmak derneğin amaçları arasındadır.

 

Kurum bakımı  altında  yaşayan  çocukların öncelikle biyolojik aile ortamı içinde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak ve biyolojik ailelerin korunma altında bulunan çocuklarını yanlarına alabilmeleri amacı ile ailelere psiko-sosyal destek vermek derneğin amaçlarındandır.

 

Derneğin amaç edindiği hizmetler herkesin yararına açık olup, belli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı değildir.

 

 

 

 

 

DERNEK BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ

 ÇALIŞMALARI YAPAR

    

 1. Çocuk koruma sistemleri ve bu kapsamda koruyucu aile ve evlat edinme sistemini        güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapar,
 2. Çocuk hakları sözleşmesine bağlı kalır,
 3. Demokratik ve bilimsel esasları uygun olarak çalışır.
 4. Gerek koruyucu ailelere /evlat edinen ailelere, gerekse çocukların biyolojik ailelerine danışmanlık yapar.
 5. Yasal hakların korunması ve geliştirilmesi konusunda resmi ve özel kurum, kuruluş ve kişiler nezdinde her türlü girişimde bulunur,
 6. Amacı ile ilgili yasaları, yönetmelikleri hukuku inceler, irdeler sistemin daha sağlıklı yürütülmesi amacı ile yasalarda, yönetmeliklerde yapılması gereken maddeleri hükümet içerisindeki ilgili Bakanlıkla görüşür. Sistem lehine tekliflerde bulunur. Sistemin hukuki boyutlarını araştırır irdeler,
 7. Koruyucu aile ve evlat edinme hizmetlerini yürüten ilgili Bakanlıkla ve diğer Sosyal Hizmetler (Kamu) örgütleriyle yakın iş birliği yaparak hizmetin daha sağlıklı yürütülmesine yardımcı ve aracı olur. Bilgi verir bilgi alır,
 8. Çocuk koruma hizmetlerini gerçekleştiren özel ve tüzel kurum kişi ve kuruluşlarla alternatif hizmet modellerinin tanıtımını sağlar ve çocuğun yüksek yararının korunması amacı ile bu kuruluşlara rehberlik yapar,
 9. Psikologlar, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanları, Çocuk Doktorları, Sosyologlar, Sosyal Hizmet Uzmanları, Özel Eğitim Uzmanları, Çocuk Gelişim Uzmanları, Hukukçular ve diğer bilim adamları ile birlikte çalışmayı amaçlar,   
 10. Ulusal ve Uluslararası araştırma çalışmaları yapar veya yaptırır,
 11. Amaçlarına uygun anket faaliyetlerinde bulunur. Bilimsel veriler alır, saklar, yayınlar.
 12. Çeşitli disiplinlerin koruyucu aile, evlat edinme ve çocuk gelişimi ile ilgili özgün ya da uyarlama çalışmalarını ve araştırmalarını inceler,
 13. Çocuğun ilişkide olduğu kurumlarla (aile, okul, kreş vb) iş birliği içinde çalışmalar yapar,
 14. Çocukluk dönemi çalışmalarını tüm yaşam döngüsü göz önüne alınarak kuşaklar arası geçişi de kapsayacak biçimde inceler ve bu konuda çalışmalar yapar,
 15. Çocuğun gelişimsel ve ruhsal bozukluklarının erken tanısı ve tedavisi için anne babalara, çocuğa diğer bakım verenlere, öğretmenlere ve bu alanda çalışanlara eğitim verir ve onları bilgilendirir.
 16. Çocukların, ailelerinin ve diğer bakım verenlerin ruh sağlığına ilişkin soruları, sorunları, bilgileri ve kuramları paylaşıp tartışır,
 17. Karşılaşılan sorunlara uygun ortak çözümlerin bulunması yönünde çalışmalar yapar,  eğitimcileri ve tedavi ekibini bir araya getirerek bu alanda güç birliği oluşturur.
 18. Uluslararası toplantı, çalışma grubu, konferans, sempozyum , kongre vb. faaliyetler düzenler,
 19. Açık oturum, konferans, kongre, panel, seminer, sempozyum  ve kitap imza günleri gibi ulusal veya uluslar arası Sosyal-Bilimsel toplantılar organize eder,
 20. Amacıyla ilgili olarak, yurt içi veya yurt dışı faaliyetler düzenler. Davetlere temsilci gönderir veya kabul eder. Dernek aacına uygun olduğuna karar verilen gündeme ait konularda temsil ettiği kitlelerin sesi olmaya özen gösterir. Çözümlere katkı sağlalmak amacı ile basılı yada göresel yayın faaliyetleri; radyo ve televizyon, sosyal medya vb platformlarda progm hazırlar ve katılır.
 21. Temsil ettiği aileler veya çocuklar adına duyuruda bulunur. Basın açıklaması yapar,
 22. Amacına uygun konularda kitaplık, arşiv kurar. Amacına uygun bulduğu yerli yabancı bilimsel eserlerin koleksiyonunu oluşturur,
 23. Amacına ulaşmak ve etkinliklerini gerçekleştirmek için Genel Kurul kararıyla, taşınır veya taşınmaz mal alır, elden çıkartır veya devreder,
 24. Faaliyetlerini gerçekleştirirken, diğer kişi veya kurumlarla iş birliği yapar. Dernek adına lokal açar,
 25. Dernekte üyeliği bulunmasa bile benzer konularda ailelere psikolojik destek sağlar,
 26. Derneğin Kamuya Yararlı Dernek statüsü kazanması amacı ile çalışmalar yapar.
 27. Derneğimizin tüzük amaçlarını gerçekleştirebilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacı ile iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir.
 28. Koruma altında yetişen çocuklar ve gençlerden bursiyer seçimi yapar ve burs verilmesini sağlar. 
 29. Dernek gerekli görülmesi halinde istenildiği kadar yeni alt kurullar oluşturabilir.   

 

Dernek amacını gerçekleştirirken aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hareket eder:

 

 1. Evrensel İnsan ve çocuk haklarına saygı duyar ve bu hakları savunur.
 2. Çoçuğun yüksek yararını üstün tutma ilkesini benimser.
 3. Birey ve ailelerin özlük ve etik hakları konusunda duyarlık yaratılması ve toplumsal bilinçlenmenin geliştirilmesine katkıda bulunur.
 4. Türkiye'nin bütünlüğünü ve bağımsızlığını, Anayasa’da tanımlanan Cumhuriyetin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerini temel ilke edinir.
 5. Bilimsel yaklaşımla ve araştırma ile çalışır.
 6. Tüm çalışmalarını ve sorunlara çözüm anlayışlarını, yasalara uygun olarak ve demokratik kurallar içinde sürdürür. Gerektiğinde yasal tepki yöntemlerini uygarca kullanır.
 7. Irk, renk, köken, cinsiyet, dil ve din ayrımı gözetmez, dünya haklarını, çocuklarını ve gençlerini; içinde hoşgörü, saygı, sevgi, arkadaşlık, dostluk ve barışın bulunduğu bir aile kabul eder. Ayrımcılığa karşı olur.
 8. Medya ile koruyucu aile, evlat edinme konusunda birlikte çalışır. Medyaya yönelik ilişkilerinde aile, toplum ve ulus adına hareket eder ve bu anlayışın yaygınlaşmasına çalışır.
 9. Yönetmelik düzeyinde olan koruyucu aile ve evlat edinme hizmetindeki aksaklıkların çözümlenmesi amacı ile yasalaştırma çalışmasına katkıda bulunur. Koruyucu aile ve evlat edinme politikalarının geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlar.
 10. Dernek bütün çalışmalarını hoşgörü temelinde yürütür.
 11. Dernek çalışmalarında güvenilirlik erişilebilirlik ve şeffaflık ilkelerini takip edir.  

 

Derneğin Faaliyet Alanı: Derneğimiz koruyucu aile ve evlat edinme amaçları doğrultusunda  sosyal, kültürel, yardımlaşma, dayanışma ve üyelerimizin derneğimizin amaçları doğrultusunda kanunlarca yasaklanmamış tüm faaliyet alanlarında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.  

 

Kimlik ve Rozet: Üyeler unvanlarına göre dernek yönetim kurulunca hazırlanmış dernek rozetlerini takma  ve derneğimizce düzenlenmiş kimlik kartlarını kullanma haklarına sahiptirler.

 

Üyelikten Çıkma

Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını üç ay içinde ödememek,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

Dernek  Organları

         Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

         1-Genel kurul,

         2-Yönetim kurulu,

         3-Denetim kurulu,

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.

 

Genel kurul;

 

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

 

         2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir

 

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

 

Çağrı Usulü: Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 

 

 

         Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Usulü: Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

 

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.  Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.  Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

Oy Pusulaları: Boş oy pusulaları,  kağıt üzerine,  yönetim kurulu tarafından seçimlerden önce yeteri kadar bastırılır.

 

Oy Zarfları: Oy zarfları yönetim kurulu tarafından tek renkte ve yeter sayıda hazırlattırılır. Divan Başkalığınca mühürlenir. Sayısını belirleyen bir tutanakla Divan Başkanı’na teslim edilir. Seçim genel kurulunca seçime katılma hakkına sahip üyelere, seçim süresi sonuna kadar, imzaları karşılığında yönetim kurulu başkanlığının mühür ve imzasını taşıyan bir oy zarfı ve bir boş oy pusulası verilir.

 

Seçim Sandık Kurulu Üyeleri: Seçim sandık kurulu üyeleri, genel kurulda yönetim ve denetim kurullarında aday olmayan üyeler içinden genel kurulda dilekçe vermek suretiyle belirlenir. Seçim sandık kurulu üyeleri oy verme sürecinde oylamanın düzenli ve doğru olarak yapılmasında ve oyların sayımında gözlemde bulunurlar.

 

Oyların Kullanılması: Seçimlerde yönetim kurulunca bastırılan boş oy pusulaları kullanılır. Basılı oy pusulaları üzerinde değişiklik yapılamaz. Boş oy pusulalarını kullanmak isteyen üyeler, ilgili bölümlere, diledikleri kişinin isimlerini yazabilirler. Boş oy pusulalarının geçerli olabilmesi için başkan ve her kurulun asıl ve yedek üye bölümlerine en az birer isim, ancak bir kez yazılabilir. Aynı ismin birden fazla yazılması halinde oy pusulası geçersiz sayılır. Üyeler, oy pusulalarını zarf içinde oy sandıklarına atarlar ve üye listesini imzalarlar.

 

Oy Sandıklarının Açılması: Oy verme işlemi bittikten sonra, oy sandıkları başkanlık divanı tarafından genel kurul üyeleri önünde açılır. Sandıktan zarfsız oy pusulası çıkması durumunda, bunlar öncelikle ayrıştırılarak durum tutanağa geçirilir. Geri kalan oy zarfları ve giriş kartları, her sandık için ayrı ayrı sayılır ve tutanağa geçirilir.

 

Oy Pusulalarının Zarflardan Çıkarılması: Geçerli oy zarfları belirlendikten sonra, sandık kurulu zarfları teker teker açar ve zarfların içinden çıkan oy pusulalarını ayıklar. Bu işlemler sırasında;

 • Basılı ya da elle doldurulmuş oy pusulaları ile zarfların üzerinde, kullanan kişinin kimliğini belirleyecek ad, imza ya da işaret bulunduğu taktirde bu oy pusulaları geçersiz sayılır, durum tutanağa geçilir.
 • Bir zarfın içinde aynı renkte birden fazla basılı oy pusulası çıkarsa pusulalar geçersiz sayılır, durum tutanağa geçirilir.
 • Bir zarfın içinde ayrı renkte birden fazla oy pusulası çıkarsa hepsi geçersiz sayılır, durum tutanağa geçirilir.
 • Bir zarfın içinden bir basılı oy pusulası ile elle doldurulmuş bir boş oy pusulası çıkarsa her ikisi de geçersiz sayılır, durum tutanağa geçirilir.
 • Bir zarfın içinden bir basılı oy pusulası ile hiç dokunulmamış bir boş oy pusulası çıkarsa basılı oy geçerli sayılır, boş oy pusulası ayrılarak, durum tutanağa geçirilir.

 

Oyların Sayılması: Divan başkanlığınca, tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca geçerli oy pusulaları belirlendikten sonra, her kurulu gösteren bölümler birbirinden ayrılarak sandık kuruluna verilir. Sayım sonuçları düzenlenecek bir tutanakla ve oy pusulaları ile birlikte genel kurul divan başkanlığına verilir.

 

Seçilebilme Yeter Sayısı: Kurulların asıl ve yedek üyeleri kendi içinde ayrı ayrı aldıkları oy oranına göre sırası ile seçilirler. Kurulların asıl ve yedek üyelerinin seçiminde, eşit oy alanlar arasında genel kurulun önünde, genel kurul Divan Başkanı tarafından ad çekmek sureti ile kazanan belirlenir.

 

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar: Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 8. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 9. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 10. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 11. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 12. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 13. Derneğin vakıf kurması,
 14. Derneğin fesih edilmesi,
 15. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,
 16. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 17. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10-Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.  Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

 

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri : Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 6. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
 7. Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 8. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 9. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,
 10. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 11. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 12. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 13. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek  üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri: Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

 

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye aidatı: Üyelerden alınacak giriş ve yıllık aidat miktarı genel kurul tarafından belirlenir. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,
 2. Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
 3. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 4. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 5. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 6. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 7. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 8. Diğer gelirler.       

 

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 13-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.  Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

Kayıt Usulü: Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

Tutulacak Defterler: Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a ) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

 

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 

 1. (a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
 2. Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

Defterlerin Tasdiki: Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi: İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.  Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

 

Alındı Belgeleri: Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.  Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

 

 

 

 

Yetki Belgesi: Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi: Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

Beyanname Verilmesi

Madde 15-, Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

 

Bildirim Yükümlülüğü       

Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi: Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde mülki idare amirliğine verilir

 

Taşınmazların Bildirilmesi: Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi: Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

Değişikliklerin Bildirilmesi: Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.  Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

 

Derneğin İç Denetimi

Madde 17-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Derneğin Borçlanma Usulleri        

Madde 18- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 19-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

           

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 20-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

 

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 21- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur. Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.     Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.  Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.

 

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

 

Madde 22-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, ŞUBAT ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.  Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar. Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.  Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.  Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

 

Temsilcilik Açma

Madde 23-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

 

Platform Oluşturma: Dernek amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarda yasaklanmayan alanlarda, derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yönetim kurulunun kararı ile platformlar oluşturulabilir. Platformlar, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamazlar ve faaliyet gösteremezler.

 

Sandık Kurma: Dernek sağlanan karı üyelerinde paylaştırmamak, risturn faiz veya, sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

 

Personel ve İşçiler: Dernek iş ve işlemlerinin, hizmetlerinin yürütülmesi için yeterince personel ve işçi yönetim  kurulunca görevlendirilebilir. Sürekli görevlendirmeler çalışma dönemi bütçesi, kadro çizelgeleri konusunda geçici görevlendirmeler ise bütçede öngörülen ödenek gereğince yapılır. Ayrıca gönüllülük esasına göre de personel ve işçi görevlendirilebilir.

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 24-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.  Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli

Madde 25-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.  Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri: Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği” ibaresi kullanılır.  Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.

Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.  Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Hüküm Eksikliği

Madde 26-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Geçici Madde 1-  İş bu tüzük 24.06.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 5253 sayılı dernekler kanununa göre hazırlanmış olup altı birlikte imza altına alınmıştır.

 

 

 

YÖNETİM KURULU

 

 

 

UNVANI                                      ADI SOYADI                                                   

 

Başkan                                   : Ülkü AYDENİZ                               

 

Başkan Yardımcısı                 : Zerlin ZAİM                       

                       

Sekreter                                  : Dilek KALINDEMİR

                       

Sayman                                  : Ali YURTSEVER                                

 

Asil Üye                                 : Esra BAŞER                             

 

ankara evden eve nakliyat