Evlat Edinme Nedir?

EVLAT EDİNME

Anne olmak için illaki çocuk doğurmak şart değildir. Bir çocuğu koruyan, onun bakımını üstlenen, seven ve kabul eden insanlar da anne-baba oluyor. Bir çocuğu karnında değil yüreğinde büyütenler de annedir. Bir çocuğa biyolojik olarak can vermeyen ama ona emek harcayıp sevgisini verenler de babadır. Bir çocuğu büyütmek için çalışanlar, o çocuğu topluma kazandırmak için her şeyini ortaya koyanlar da anne-babadır.

 
Evlat Edinme: Durumu evlat edindirilmeye uygun bir çocukla, durumu evlat edinmeye uygun kişi/eşler arasında hukuki bağlar sağlanarak çocuk ebeveyn ilişkisinin kurulmasıdır.

 • Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya her ikisinin de otuz yaşını doldurmuş bulunmaları,  
 • Evlat edinecek kişi veya eşlerin, evlat edinilenden en az 18 (on sekiz) yaş büyük olması,
 • Çocuğun, evlat edinen tarafından en az bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması,
 • Evlat edinmenin her halde çocuğun yararına bulunma 
 • Ayırt etme gücüne sahip olan çocuğun rızasının alınması, 
 • Çocuğun ana ve babasının rızasının bulunması, (22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 311 ve 312. maddelerinde yer alan hükümler hariç)
 • Çocuğun vesayet altında olması halinde vesayet dairelerinin izninin alınmış olması,
 • Evlat edinenin en az ilkokul mezunu olması şeklinde özellikler aranır.

Evlat edinme şartlarına sahip bir insanın evlat edinmesi ülkemizde iki şekilde olmaktadır:

     1. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlardan, 

     2. Çocuğun biyolojik ailesinden ya da vasisinden. (Bu grupta yer alan evlat edinmelerde taraflar doğrudan Aile Mahkemesine, bulunmadığı durumlarda Asliye Hukuk Mahkemesine başvurmalıdır.)

 • Türk Medeni Kanunu'nun (01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren) 305-320. maddeleri
 • Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (14.1.2004 tarihinde kabul edilerek 1 Eylül 2004'de yürürlüğe girdi)
 • Küçüklerin Evlat Edinilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzük,
 • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 01.08.2002 tarih ve 145 sayılı Evlat Edinme Yönergesi kapsamında yürütülmektedir.

Evlat edinmek üzere başvurmak isteyenler:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yerleşim yerindeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne,
 • Yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşları, kabul eden devletin merkezi makamına,
 • Türkiye’de bir yıldan fazla süreyle oturma izni almış yabancı ülke vatandaşları, merkezi makama gönderilmek üzere bulundukları yerin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunurlar.
 • Evlat edinmek isteyenlerin şahsen ve dilekçe ile başvurmaları gerekir.
 • Eşlerin evlat edinmek istemesi halinde başvuruda her ikisinin de birlikte bulunması gerekir.
  (Başvuruda bulunmak üzere gitmeden önce bulunduğunuz yerin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden randevu alınmalıdır.)
 • Nüfus müdürlüğü tarafından düzenlenen nüfus onaylı kayıt örneği,
 • Başvuran eşler ve birlikte yaşadığı aile fertlerinin sabıka kayıtları (25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu kapsamında yer alan silinmiş kayıtlar da dâhil)
 • Mal varlığını, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösterir belgeler,
 • Kimlik Paylaşımı Sisteminden belge üretebilen muhtarlıklardan veya nüfus müdürlüklerinden alınacak yerleşim yeri belgesi,
 • Öğrenim durumunu gösterir belge,
 • Fiziksel, zihinsel ve ruhsal bir engelinin, sürekli bakımı gerektiren, bulaşıcı veya süreğen bir hastalığının bulunmadığını, ayrıca alkol veya uyuşturucu madde bağımlısı olmadığını belirten sağlık kurulu raporu,
 • Türkiye’de yaşayan yabancı ülke vatandaşlarından veya yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından oturma izin belgesi ve çocuğun kabul eden ülkeye girmesine ve orada sürekli ikametine izin verildiğine veya verileceğine dair belge.

Evlat edinmek üzere başvuran kişi ve eşler;

 • Belgeleri, başvuru tarihinden itibaren en geç 2 (iki) ay içinde tamamlayıp sunarlar.
 • Bu süre içinde belgeleri sunmayanların başvuruları işleme konulmaz.
 • Belgelerin sunulduğu tarih ve saat, sosyal inceleme ve çocuğun yerleştirilmesi sıralamasında esas alınır.

(Ancak, korunmaya ihtiyacı olmayan çocukların evlat edinilmesi veya oluşmuş anne, baba ve çocuk ilişkisinin bulunması ya da hısımlığın söz konusu olması durumlarında bu esasa bağlı kalınmaz.)

 • Başvuru sahipleri belgelerin tesliminden itibaren en geç 6 (altı) ay içinde yerleşim yerlerinde ziyaret edilerek haklarında sosyal inceleme başlatılır.

(Başvuruların yoğun olduğu il müdürlüklerinde bu süre, altı ay daha uzatılabilir.)

 • İncelemede karar vermeye yardımcı olacak her türlü belge talep edilir.
 • Başvuru sahiplerinin ve varsa birlikte yaşadıkları başka kişilerin kişilik, eğitim, kültürel özellikleri, ekonomik güçleri, sağlık durumları, aile bireylerinin birbirleriyle ve çevreleri ile olan ilişkileri, çocuktan beklentileri, evlat edinmeye bakış açıları, bakım, eğitme ve yetiştirme konularına yaklaşımları, evlat edinmek istedikleri çocuğun özellikleri, başvuru sahiplerinin veya varsa altsoylarının tavır ve düşünceleri değerlendirilir.
 • Başvuru sahipleri ile en az 5 (beş) görüşme gerçekleştirilir.
 • Yapılan görüşmeler, incelemeler ve belgeler sonucu yapılan değerlendirme ile kapsamlı bir sosyal inceleme raporuhazırlanarak kanaat bildirilir.
 • Sosyal inceleme raporunda yer alan olumlu ya da olumsuz kanaat, başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.
 • Başvuru hakkında olumlu kanaat bildirilmesi halinde dosya sıraya alınır. 

Evlat edinmek isteyenlerden başvuru için yeterli  koşulları taşımadıkları anlaşılanların başvuruları sosyal inceleme yapılmaksızın reddedilir.

Başvuruları işleme konulanların dosyaları haklı mazeret göstermeleri halinde mazeretin gerektirdiği bir süre için askıya alınabilir.
(Bu süre sonunda yeniden yapılacak sosyal inceleme sonucunda düzenlenecek rapora göre dosya işleme konur)

Mevzuatla belirlenen süreler içinde başvuru sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle sosyal incelemeye başlanılamaması durumunda dosya işlemden kaldırılır. Bunların yeniden başvuruda bulunmaları halinde, ilk kez başvuruda bulunulmasına ilişkin mevzuat hükümler uygulanır.

Geçici bakım sözleşmesi uyarınca yanlarına yerleştirilen çocuğu, kendilerinin veya çocuğun belgelendirilen ciddi sağlık nedeni dışında geri verenlerin dosyaları iptal edilir. Bu kişilerin sonraki evlat edinme başvuruları bu gerekçe ile reddedilir.

Evlat edinme başvurusunun reddedilmesine, askıya alınmasına veya işlemden kaldırılmasına ilişkin işlemler il müdürlüğü tarafından başvuru sahiplerine yazılı olarak bildirilir.

Bu işlemlere karşı bildirim tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde il müdürlüğü nezdinde itiraz edilebilir.

İtiraz komisyon tarafından görüşülerek en geç 1 (bir) ay içinde kesin olarak karara bağlanır ve karar itiraz edene yazılı olarak bildirilir.

Çocuğun yaşı, cinsiyeti, sağlık durumu, varsa kardeşi ile birlikte istenmesi gibi özellikler sıralamayı belirlemede dikkate alınır. Evlat edinilecek çocuğun, varsa kardeşi ile birlikte evlat edindirilmesine, bunun mümkün olmaması durumunda birbirlerine yakın yerleşim yerlerinde bulunan ve birbirleriyle görüştürebilecek kişi veya eşlerin yanına yerleştirilmelerine özen gösterilir. Kardeşi olan çocukları birlikte evlat edinmek isteyenler için sıralamaya bağlı kalınmayabilir.

 • Çocuk evlat edinecek kişi/eşlerin yanına “Evlat Edinme Öncesi Geçici Bakım Sözleşmesi” ile yerleştirilir.
 • Geçici Bakım Sözleşmesi’nin imzalanmasından sonra, evlât edinilecek çocuk, en az bir yıl süreyle bakım ve eğitimi için uygun görülen kişi veya eşlerin yanına yerleştirilir.

Evlat edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde mevzuata uygun olarak yerleştirilen çocuk;

 • Evlat edinecek kişi veya eşlerin çocuğu eğitme yeteneği, aile ilişkileri, sağlığı, çocukla olan ilişkilerindeki gelişmeler ile sosyal ve ekonomik koşullarındaki değişimler yönünden sosyal çalışmacılarca izlenir.
 • Yapılan izlemeler sonucu üçer aylık dönemler halinde izleme raporları düzenlenir.
 • Evlat edineceklerin altsoyu olması halinde düzenlenen izleme raporunda onların da çocuk ile ilgili tavır ve düşünceleri değerlendirilir.
 • Evlat edineceklerin küçüğe karşı tutum ve davranışları kurum tarafından denetlenirken gerektiğinde danışmanlık ve rehberlik hizmeti de verilir.

Bir yıllık izleme süresi sonunda sosyal inceleme raporunu da içeren dosya bir ay içinde ilgili mahkemeye evlat edinme davası açılmak üzere hazırlanır.

Evlat edinme işlemleri, Türk Medeni Kanunun 314. Maddesinde yer alan “Evlat edinme ile ilgili kayıtlar, belgeler ve bilgiler mahkeme kararı olmadıkça veya evlat edinilen kişi istemedikçe hiçbir şekilde açıklanamaz.”  hükmü ile gizlilik altına alınmıştır.
 
Ancak şu hususun da açıklanmasında yarar görülmektedir: Oldukça düşük bir olasılık olmakla birlikte, belirtilen grupta yer alan  çocukların ebeveynlerinin günün birinde ortaya çıkarak çocuklarını arama riski her zaman bulunmaktadır. Ancak bu itirazlar dava konusu olup ilgili mahkemeye başvurulması gerekmektedir.


Evlat edinene ait dosya bilgileri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen çocuğun yüksek yararının esas alındığı gerekçeli raporla birlikte ve gizlilik kaydı düşülerek ilgili mahkemeye gönderilmektedir. 

Ülkelerarası kapsamda yer alan dosyalar Lahey Ülkelerarası Evlat Edinme Sözleşmesi gereği değerlendirilmektedir. Sözleşme gereği çocuk ancak kendi ülkesinde evlat edindirilemediği takdirde ülkelerarası bir evlat edinme söz konusu olabilmektedir.
Ülkemizde evlat edinmek üzere ailelerin sırada beklemesi nedeniyle bu kapsamda genellikle süreğen sağlık sorunları, engelleri ve bebek grubunun dışında 5 yaş ve üzeri olup genellikle erkek ya da kardeşleri olan çocuklar yer almaktadır.
 
Ülkemizde ikamet eden ve aynı zamanda bir başka ülkenin vatandaşlık hakkına sahip olan ya da Türk vatandaşı ile evli olan yabancı ülke vatandaşları hakkında evlat edinmenin vatandaşı olunan ülkede tanınıp tanınmayacağına ilişkin olarak Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ülkelerarası işlem gerçekleştirilmektedir.
 
Türkiye’de ikamet eden yabancı ülke vatandaşlarının sabıkaları olmadığını gösterir belgelerinin vatandaşı oldukları ülkeden kendileri tarafından temin edilmesi gerekmektedir.
 
Ülkelerarası merkezi makamları ile işlem başlatılacak vaka dosyalarında, bu ilke ile süren iletişimin detaylarına ve iletişim bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir.

Bu iki alanın bazı ortak özellikleri olsa da en önemli ayırıcı özellik çocuğun velayeti hususudur. "Koruyucu Aile" işleyişinde velayet çocuğun biyolojik ailesindedir ancak çocuğun bakım, yetişme ve eğitim sorumluluğunu devlet belli esaslar çerçevesinde koruyucu aileyle paylaşır.

Durumu evlat edindirilmeye uygun bir çocukla, durumu evlat edinmeye uygun kişi/eşler arasında hukuki bağlar sağlanarak çocuk ebeveyn ilişkisinin kurulduğu "Evlat Edinme" işleyişinde ise çocuğun bakım, yetişme ve eğitim sorumluluğu tamamen aileye aittir.

 • Evlat edinilmiş çocuklar yasal olarak biyolojik çocukların haklarına sahip olurlar. 
 • Ana ve babaya ait olan haklar ve hükümlülükler evlat edinene geçer. 
 • Evlat edinilen, evlat edinenin mirasçısı olur. 
 • Evlat edinilen küçük ise evlat edinenin soyadını alır. 
 • Evlat edinen isterse çocuğa yeni bir ad verebilir. 
 • Eşler tarafından birlikte evlat edinilen ve ayırt etme gücüne sahip olmayan çocukların nüfus kaydına ana ve baba adı olarak evlat edinen eşlerin adları yazılır. 
 • Evlat edinilenin miras ve başka haklarının zedelenmemesi, aile bağlarının devam etmesi için evlat edinilenin naklen geldiği aile kütüğü ile evlat edinen ailenin aile kütüğü arasında her türlü bağ kurulur. Ayrıca evlat edinilenle ilgili kesinleşmiş mahkeme kararı her iki nüfus kütüğüne işlenir. 
 • Evlat edinme ile ilgili kayıtlar, belgeler ve bilgiler mahkeme kararı olmadıkça veya evlat edinilen istemedikçe hiçbir şekilde açıklanamaz. 
 • Evlat edinilmiş olup, biyolojik ailesi hakkındaki bilgilere ulaşmak isteyen kişilerin varsa gerekli bilgi ve belgeleri öncelikle evlat edinme mahkemesinin yapıldığı il biliniyorsa ve kişi aynı ilde halen ikamet ediyorsa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, aksi takdirde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne sunmaları halinde haklarında gerekli araştırma yapılabilmektedir.

Evlat edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde kişi/eşlerin görev, tatil… gibi nedenlerle kısa süreli olarak il dışına çıkmak istemesi halinde;

 • Yeterli bir zaman öncesinde il müdürlüğüne şahsen ve yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekir.
 • İl müdürlüğü tarafından mevzuat gereği olan işlemler tamamlanarak izin verilmesi sonrasında çocuk evlat edineceklerle birlikte il dışına çıkabilir.

 
Evlat edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde kişi/eşlerin görev, tatil… gibi nedenlerle kısa süreli olarak yurtdışına çıkmak istemesi halinde;

 • Yeterli bir zaman öncesinde il müdürlüğüne şahsen ve yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekir.
 • İl müdürlüğü tarafından çocuğun yurtdışına çıkabilmesi için mevzuat gereği olan işlemler tamamlanır.
 • İl müdürlüğü tarafından bu bilgi merkezi makam yetkisi kapsamında işlem yapılmak üzere Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne iletilir.
 • Çocuğun yurtdışı izlemelerinin yapılmasını gerektiren bir süre gidilen ülkede kalmasının söz konusu olduğu durumlarda merkezi makam tarafından da gidilen ülkenin merkezi makamı ile işbirliği yapılarak izleme sürdürülür, düzenlenen raporların gönderilmesi talep edilir.
 • İzleme sürecinin başlatılması halinde evlat edinecek aile izlemelerin yapılması ve periyodik olarak düzenlenecek raporların gönderilmesinden sorumludur.

Evlat edinmek üzere başvuranların (0-1) yaş grubu çocukları evlat edinmek istemelerinin önemli bir nedeni, evlat edinecekleri çocuğun yaşı büyüdükçe iletişim kurmakta zorlanacakları kaygısından kaynaklanmaktadır.
 

Korunmaya muhtaç çocukların korunma altına alınmadan önceki özellikleri (olumsuz aile koşullarından gelmeleri, kuruluşa gelinceye kadar olan yaşamlarında örselenmiş olmaları, tutarlı ve dengeli bir sevgi almamış olmaları... vb.) nedeniyle bir aile sıcaklığına ve güvende olmaya duydukları özlem, evlat edinmek üzere başvuran ailelerimizin de genellikle çocuğu olmayan kişiler olmaları sebebiyle yıllardır çocuk özlemi çektikleri göz önüne alındığında, her iki ihtiyaç grubunun bir araya getirilmesi sonucu uyum süreci gösterilecek özveri ve sabır ile birlikte çok daha kolaylıkla atlatılabilmektedir. Bu süreçte hizmette görev yapan sosyal çalışmacıları her aşamada evlat edinecek kişi/çiftlerin yanında olarak gerekli danışmanlık hizmetini vermektedir.
 
 Ancak öncelikle evlat edinilecek çocuğun bocalayabileceği, sevgiyi sınayacağı göz ardı edilmemelidir. Bu güvensizliğin aşılması evlat edineceklerin sorun çözme becerisi, sabrı ve olumlu yaklaşımıyla mümkün olabilmektedir.
 
Çocuk büyürken gelişim dönemlerine bağlı olarak pek çok farklı sorunla karşılaşılması olasıdır. Evlat edinenlerden beklenen sorunlarla karşılaşıldığında biyolojik anne babalar gibi çözümü bulmak için çaba sarf edilmesidir. Çünkü çocuğun kişiliğinin öncelikle büyütüldüğü ailedeki ilişkiler ve sosyal çevre tarafından şekillendirildiği unutulmamalıdır.

Evlat edinmek üzere sırası gelenlere;

 • Talep edilen grupta çocuk önerilir.
 • Çocuğu görmeye gitmeden önce önerilecek çocuğun dosya bilgileri hakkında bilgi verilir.
 • Sadece önerilen çocuğu görebilirler.

 
Bebek grubundan evlat edinmek isteyen bazı ailelerin çocukla karşılaştırıldıklarında beklenti düzeylerinin yüksek olması sebebiyle zaman zaman hayal kırklığı yaşadıkları gözlemlenmektedir. Özellikle bebek grubundaki çocuklar evlat edinmek üzere ailelerin yanına doğumu takip eden günlerde yerleştirildiğinden henüz fiziksel özellikleri belirlenmediği gibi henüz çok albenili bir görünüme de sahip olmamaktadır. Aynı zamanda korunmaya muhtaç çocukların gelişim özelliklerinin normal huzurlu bir aile ortamında beklenen bir hamilelik süreci doğan bir çocuk gibi olması beklenemeyecektir.
 
Korunmaya muhtaç çocuklar genellikle sağlıksız hamilelikler sonucu doğmakta ve kuruluş bakımına gelinceye kadar olumsuz koşullarda (soğukta kalma, yetersiz beslenme, uyaran eksikliği, teke tek ilgi yoksunluğu... vb.) yaşamaktadırlar. Bu nedenle gelişimlerinin sağlıklı aile ortamında yetişen bir çocuk gibi olmamaktadır. Ancak aile yanına yerleştikten kısa bir süre sonra hızlı bir şekilde aradaki farkı kapatmaktadırlar.

Bu yaş grubu çocukla iletişim kurmadan önce uyum sürecinin kolay geçirilmesini sağlayan bir süreç uygulanmaktadır. Önce kişi/çiftlerin çocuğu tanıştırılmadan belli bir mesafeden görmesi sağlanır. Daha sonra evlat edinmeden söz edilmeden evlat edinilecek çocuk ve kişi/eşler karşılaştırılır. Karar verilmesi halinde evlat edinilecek çocuk ve evlat edinecekler tanışma için hazırlanır. Önceleri kısa süreli birlikte olmalarına fırsat tanınır. Birlikte yaşamaya karar verilmesini takiben çocuk evlat edineceklerin yanına yerleştirilir. Bu sürecin sağlıklı gelişmesi uyum sürecinin de kolay geçirilmesi açısından önemli bulunmaktadır.

Çocuğa evlat edinildiği uygun yaş ve zamanda mutlaka söylenmelidir. Çocuğa evlat edinildiğini söyleme konusunda evlat edinme dosyasından sorumlu sosyal çalışmacı tarafından gerekli danışmanlık hizmeti verilmektedir. Çocuk psikolojisi alanında yapılan çalışmalar ışığında çocukların bu durumu normal kabul ederek sorun yaşamamaları ve yaşatmamaları için evlat edinmenin açıklanacağı en uygun dönemin çocuğun henüz sosyal yaşama tam olarak açılmadığı, anne ve baba objesinin yaşamında birinci derecede önem taşıdığı okul öncesi çağ (4–6 yaş) olduğu bilinmektedir.


Bu açıklamanın zamanında yapılmaması halinde evlat edinilen açısından bakıldığında, hazır olmadığı dönemde herhangi bir kaynaktan (aile dışı kişiler/belgeler vb.) gerçeği öğrenme olasılığı çok yüksektir. Bu durumda, evlat edinilenin başta evlat edinene olan güveninin sarsılmasının yanı sıra diğer insanlarla iletişimi bozularak yaşamında onarılamayacak büyük yaralar da açılabilmektedir. 


Evlat edinen açısından bakıldığında, evlat edinen yaşam boyu böyle bir gerçeği saklama zorunluluğunu her zaman omuzlarında ağır bir yük olarak hissedecektir. En önemlisi hazır olmadığı dönemde uygun olmayan şekilde gerçeği öğrenen evlat edinilen de evlat edinen aileyi  suçlayacaktır.


Bu açıklama yapılırken evlat edinilene bazı çocukların annelerinin karnında değil kalplerinde büyüdüğü,  kendi çocuğunuz olmasını çok istediğinizi açıklarken asla biyolojik ailesini kötüleyen ifadeler kullanmamaya dikkat edilmelidir. Bu yapılırken evlat edinilenin kendi hakkındaki 'beni ailem istememiş' duygusunun oluşmamasına gereken özenin gösterilmesi büyük önem taşımaktadır.  

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca hazırlanmış EVLAT EDİNİLDİĞİNİN SÖYLENMESİ kitapçığını indirmek için TIKLAYINIZ!

 

Evlat edinen isterse çocuğa yeni bir ad verebilir (bu durum özellikle bebek grubunda yer alan bir uygulama olup evlat edinme davası açıldığında bu talepte de bulunulabilir).

Eşler tarafından birlikte evlat edinilen ve ayırt etme gücüne sahip olmayan küçüklerin nüfus kaydına ana ve baba adı olarak evlat edinen eşlerin adları yazılır. Evlat edinilenin miras ve başka haklarının zedelenmemesi, aile bağlarının devam etmesi için evlat edinilenin naklen geldiği aile kütüğü ile evlat edinenlerin aile kütüğü arasında her türlü bağ kurulur. Ayrıca evlat edinme ile ilgili kesinleşmiş mahkeme kararı her iki nüfus kütüğüne işlenir. Evlat edinme ile ilgili kayıtlar, belgeler ve bilgiler mahkeme kararı olmadıkça veya evlat edinilen istemedikçe hiçbir şekilde açıklanamaz. 

Evlat edinme ile ilgili kayıtlar, belgeler ve bilgiler mahkeme kararı olmadıkça veya evlat edinilen istemedikçe hiçbir şekilde açıklanamamaktadır. Evlat edinen kişi reşit olduktan sonra evlat edinme dosyasındaki bilgilere ulaşmak için başvuruda bulunabilir.


Başvuru yapılırken;

 • Şahsen ve yazılı olarak yapılması (posta yoluyla yapılan başvurular hakkında da araştırma yapılmaktadır. Ancak, araştırma sonucu kişinin ikamet ettiği yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bildirilmekte olup bilginin kişiye verilmesi, mevcut kimlik aslı ile yapılacak şahsen başvurusu ile mümkün olabilmektedir),
 • Yapılan başvuruda araştırmanın yapılmasına esas olarak sunulan bilgi ve belgenin kapsamının geniş tutulması (araştırmanın daha kısa sürede tamamlanmasını sağlayacaktır),
 • İkamet ettiği ildeki il müdürlüğüne (Evlat edinme mahkemesinin yapıldığı il biliniyorsa ve kişi aynı ilde halen ikamet ediyorsa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, aksi takdirde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne sunmaları halinde haklarında gerekli araştırma yapılabilmektedir.)
 • Aşağıda yer aldığı haliyle bilgi ve belgelerden elinde mevcut olanların başvuru dilekçesine eklenmesi,

- Kişinin mevcut kimlik fotokopisi,
- Evlat edinme mahkeme kararı,
- Mahkeme kararından önceki kimlik bilgileri,
- İsim değişikliğine dair mahkeme kararı,
- Evlat edinme öncesinde kalınan il ve kuruluşun adı,
- Kuruluşa kabul ve evlat edinme tarihleri.
gerekmektedir.
 
Başvuru sahibinin dosya bilgileri hakkındaki bilgi, hizmette görev yapan sosyal çalışmacı tarafından yapılan bir görüşme ile evlat edinene açıklanır. 

Hakim kararı olmaksızın doğrudan nüfusa kayıt ettirilerek çocuğun soy bağının değiştirilmesi Türk Ceza Kanunun 231. Maddesi ”(1) Bir çocuğun soybağını değiştiren veya gizleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Özen yükümlülüğüne aykırı davranarak, sağlık kurumundaki bir çocuğun başka bir çocukla karışmasına neden olan kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” ile düzenlenerek hükme bağlanmıştır.
 
Kurum tarafından bu kapsamda bir işlem yapıldığının tespit edilmesi halinde öncelikle ailenin nesep düzeltme işlemlerini başlatması istenmektedir.


Ailenin gerekli hukuksal süreci başlatmaması halinde ise Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmaktadır.

Evlat edinmek üzere başvurduğunuzda işlemlerin gerektirdiği tüm yükümlülükleri kabul etmiş sayılırsınız. 

 

Hakkınızda olumlu karar verilmesi halinde evlat edineceğiniz çocuk yasal olarak sizin biyolojik çocuğunuz gibi eşit haklara sahip olacaktır.
 
BİR ÇOCUĞUN BAKIMI SEVGİ, SABIR, HOŞGÖRÜ VE ÖZVERİ GEREKTİRMEKTEDİR. VERECEĞİNİZ BU KARARIN GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYIP, SİZİN DE BU BİLİNÇLE EBEVEYNLİK SORUMLULUĞUNUZU YERİNE GETİRECEĞİNİZE İNANIYORUZ.
 
EVLAT EDİNMENİN BİR ÇOCUĞA SICAK YUVA SUNMANIN YANINDA SİZE TOPLUM İÇİNDE EBEVEYN OLMA AYRICALIĞINI SUNDUĞUNU UNUTMAYIN!
 
 
Bir çocuğu korumak, bakmak, sevmek, kabul etmek önemli olan; doğurmak değil. Yüreklerinde çocuk büyüten anne-babalara; anne-babalarının yüreğinde büyüyen tüm çocuklara sevgiler...

ankara evden eve nakliyat