Kurumsal Belgeler

Mevzuat

KOREV ETİK İLKELER YÖNETMELİĞİ

1. TANIMLAR

a. Dernek: Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Derneği

b. İç Paydaşlar: Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Danışma Kurulu, Genel Sekreterliği, Birimleri, Çalışma Kurulları, Üyeleri ve Çalışanları olarak tanımlanmıştır.

c. Dış paydaşlar: 5395 sayılı kanunla devlet koruması altına alınmış çocukları, söz konusu çocukların biyolojik/koruyucu/evlat edinen ebeveynlerini, ebeveyn adaylarını, çocuk koruma alanında faaliyet yürüten kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarını ifade eder.

 

2. KOREV İç Paydaşlarının tümü aşağıda sayılan etik ilkelere bağlı kalmayı taahhüt eder:

a. Çocuğun Üstün Yararını Gözetmek

Tüm iç paydaşlar 20 Kasım 1989 tarihli Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin 3'üncü maddesinde belirlenen çocuğun üstün yararı ilkesini gözeten faaliyetler yürütür.

b. Eşitlik 

Derneğe üyelik için başvuran her adaya herhangi bir ayrım gözetmeksizin eşit çaba harcanır. Üyeliğe kabul edilen herkes eşittir, eşit koşullarda üyelik hizmeti alır.

c. Devlet Koruması Altındaki Çocuklar Nezdinde Sosyal Sorumluluk

KOREV iç paydaşları Dernek Tüzüğü’nde belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesinde; sürekli gelişimi, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, güvenilirliği ve hesap verebilirliği esas alır. Bu ilkeleri yerine getirirken devlet koruması altındaki çocuklara karşı sosyal sorumluluğunu birincil prensip olarak gözetir.

ç. İşbirliği İçinde Çalışma:

Dernek iç paydaşları kendilerine yazılı ve sözlü olarak verilen görevleri eksiksiz olarak, karşılıklı uyum ve yardımlaşma içinde yapar. Görevi ile ilgili yasa ve mevzuat hükümleri ile Derneğin iç düzenlemelerini bilir, görevini bu çerçevede  dikkat, özen ve bağlılıkla; zamanında, doğru, en iyi şekilde yerine getirir.

d. Dış Paydaşlara Karşı Sorumluluk

Dernek Tüzüğünde belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesinde; kendilerine karşı sorumlu bulunduğu dış paydaşların (devlet koruması altındaki çocuklar, biyolojik ebeveynler, koruyucu ebeveynler/adaylar, evlat edinen ebeveynler/adaylar) günlük yaşamını kolaylaştırmayı, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamayı, hizmet kalitesini yükseltmeyi, hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı olmayı hedefler.

e. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen standartlara uyum

Dernek iç paydaşları Dernek Tüzüğünde belirtilen hizmetleri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen hizmet standartlarına ve süreçlere uygun şekilde yürütürler. Hizmetten yararlananlara iş ve işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek onları hizmet süreci boyunca aydınlatırlar.

f. Amaç ve misyona bağlılık

Dernek iç paydaşları Dernek tüzüğünde sıralanan amaç ve misyona uygun davranırlar. Çocuğun Üstün yararını ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde korurlar.

g. Dürüstlük ve ayrımcılığa karşı olma

Dernek iç paydaşları tüm eylem ve işlemlerinde dürüstlük ilkesiyle hareket ederler.  Çocuğa, çocuğun biyolojik, koruyucu ya da evlat edinen ebeveynine yöneltilecek, dil, din, ırk, etnik köken, cinsiyet, siyasal görüş gibi tüm ayrımcılık söylemlerine karşı durmayı prensip edinirler.

ğ. Saygınlık ve güven

Dernek iç paydaşları kamunun, koruma altındaki çocukların, ve tüm dış paydaşların, KOREV'e duyduğu güvene layık olduğunu davranışlarıyla gösterir.  Kamunun ve dış paydaşların güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan, adalet ilkesine zarar veren ve KOREV'in saygınlığına gölge düşürecek davranışlarda bulunmaktan kaçınır. 

h. Yetkili Makamlara Bildirim

KOREV iç paydaşları etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan veya yasadışı iş ve eylemlerde bulunmasının talep edilmesi halinde veya hizmetlerini yürütürken bu tür bir eylem veya işlemden haberdar olduğunda ya da gördüğünde durumu ilgili birimlere ve gerektiğinde yönetim kuruluna bildirir.

ı. Çıkar çatışmasından kaçınma

Çıkar çatışması; yönetim kurulu, yöneticiler, diğer çalışanlar ve üyelerin görevlerini tarafsız ve objektif şekilde icra etmelerini etkileyen ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükleri ve benzeri şahsi çıkarlara sahip olmaları halini ifade eder.

Dernek iç paydaşları herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atar, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendini uzak tutar.

Bu kapsamda olmak üzere; Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu başkan ve üyeleri ile Dernek çalışanlarının kendilerine, eşlerine, üçüncü dereceye kadar olan kan ve ikinci dereceye kadar olan kayın hısımları ile evlatlarına ayrıca tüm bu kişilerin sermayesinde çoğunluk sahibi oldukları ve / veya yönetimine katıldıkları ya da danışmanlık yaptıkları şirketler ve kurumlara Dernek taşınmazlarının satışı yapılamaz.

Bu kişilerin Dernek taşınmazlarını satın alma teklifleri geçerli teklif olarak kabul edilemeyeceği gibi,  Dernek taşınmazlarının açık artırmalarına da kabul edilmezler. Aynı şekilde; Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri ve Dernek çalışanları ile bu kişilerin birinci dereceden kan ve sıhri hısımlarının sermayesini ve yönetimini kontrol ettiği şirketlerden herhangi bir şekilde satınalma yapılmaz.

i. Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması

Dernek iç paydaşları,  görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz ve aracılıkta bulunamazlar. Akraba, eş, dost ve hemşehri kayırmacılığı, siyasal kayırmacılık veya herhangi bir nedenle ayrımcılık veya kayırmacılık yapamazlar.

j. Gizlilik ilkesi

Dernek iç paydaşları görevlerinin ifası sırasında ya da bu görevlerin sonucu olarak elde ettikleri resmi veya gizli nitelikteki bilgileri, kendilerine, yakınlarına veya üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik, siyasal veya sosyal nitelikte bir menfaat elde etmek için kullanamazlar, görevdeyken ve görevden ayrıldıktan sonra yetkili makamlar dışında hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye açıklayamazlar.

k. Maddi Menfaat sağlama yasağı

Kişinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve hediye maddi menfaat kapsamındadır. 

KOREV Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Genel Sekreterliği, Birimleri ve Çalışma Kurullarının yukarıda belirtilen kapsamda hediye almaması, çıkar beklentisiyle hediye vermemesi ve görev sebebiyle maddi çıkar sağlamaması temel ilkedir.

Aşağıda belirtilenler hediye alma yasağı kapsamı dışındadır:

- Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd veya buna benzer nitelikte olanlar,

- Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyeler,

- Herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya buna benzer etkinliklerde verilen hatıra niteliğindeki hediyeler,

- Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan ve sembolik değeri bulunan reklam ve el sanatları ürünleri,

l. Dernek kaynaklarının kullanımı

KOREV iç paydaşları, Dernek’e ait taşınır ve taşınmaz maddi kaynakları amaç ve hizmet gerekleri dışında kullanamaz ve kullandıramazlar. Bunları korur ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri alırlar.

m. Etkinlik ve Verimlilik:

KOREV iç paydaşları Derneğe ait kaynakların kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır. Mesai süresini, kaynaklarını, işgücünü ve imkânlarını kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranır.

n. Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan

KOREV iç paydaşları görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak Derneği bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunamaz, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremez.

o. Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık

KOREV iç paydaşları, kamuoyunun bilgi edinme hakkını kullanmasına yardımcı olur. İlgili kanunların izin verdiği çerçevede, Derneğin faaliyet ve denetim raporlarını uygun araçlarla kamuoyunun bilgisine sunar. Dernek hizmetleri ile ilgili temel kararların hazırlanması, olgunlaştırılması, alınması ve bu kararların uygulanması aşamalarından birine, bir kaçına veya tamamına, aksine yasal bir hüküm olmadıkça, o karardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek tarafların katkıda bulunmasını sağlamaya özen gösterir.

ö. Hesap verme sorumluluğu

Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Genel Sekreterlik, Birimler ve Çalışma Kurulları, Dernek hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve yükümlülükleri konusunda hesap verebilir ve kamusal değerlendirme ve denetime her zaman açık ve hazır olurlar. Derneğin amaç ve politikalarına ve menfaatlerine uygun olmayan işlem veya eylemleri engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemleri zamanında alırlar. Çalışanların hukuka aykırı ya da usulsüz işlemler yapmasını önlemek için gerekli tedbirleri alırlar. Bu tedbirler; yasal ve idari düzenlemeleri uygulamayı, eğitim ve bilgilendirme konusunda uygun çalışmalar yapmayı, çalışanların karşı karşıya kaldığı mali ve diğer zorluklar konusunda dikkatli davranmayı ve kişisel davranışlarıyla çalışanlara örnek olmayı kapsar.

Yönetim Kurulu ve Yöneticiler etik davranış ilkeleri konusunda uygun eğitimi sağlamak, bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözetlemek ve etik davranış konusunda rehberlik etmekle yükümlüdür.

İş bu Etik İlkeler Yönetmeliği Yönetim Kurulunun 07/09/2021 tarih ve 2012/14 sayılı kararla kabul edilmiştir.

Çalışma Grupları İşleyiş Usul ve Esasları

1. Çalışma Grubunun Amacı ve Kapsamı

 • Kuruluş amacı, Yönetim /Denetim Kurulu ve Çalışma Grubu üyeleri tarafından birlikte belirlenir.
 • KOREV’ i daha etkin ve verimli  kılmak amacıyla kurulan yapılardır.
 • KOREV tüzüğünde yer alan amaçlara uygun olarak kurulabilir.
 • Öncelikle beklenen görev, grup üyelerinin alanları ile ilgili güncel olaylar için görüş oluşturması ve çalışma planı yapmasıdır.
 • Kurulduktan sonra ilk üç ay içinde yıllık çalışma planı yapar. Bu planda Çalışma Grubunun kuruluş amacı çerçevesinde etkinlikler ve zaman tablosu yer alır.
 • Yıllık Çalışma planı, Yönetim Kurulu’na sunulur ve Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra etkinliklerine başlar.
 • Yıllık çalışma planı yapmayan Çalışma Grubu feshedilmiş sayılır.
 • Yıllık Çalışma planı onayından sonra, planda  olmayan ancak doğal akış içinde ortaya çıkan çeşitli fırsatlar grup tarafından değerlendirilir. Çalışma Grubu, bu etkinliğe ilişkin çalışma talebini Yönetim Kurulu’na yapar ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile çalışmalar başlatılır.
 • Yıllık çalışma planı grubun talebi ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile revize edilebilir.

 

2. Çalışma Grubunda Görev Alacak Kişilerin Nitelikleri

 • Grupta KOREV resmi üyeliği onaylanmış kişiler görev alabilir.
 • Çalışma Grubu Lider ve üyelerden oluşur.
 • Görev alacak  kişilerin yetkinlikleri grubun konusu ve amacı ile uyumlu olmalıdır.
 • Görev alacak kişiler kendi istekleri ile başvurabilir ya da Yönetim Kurulu/ Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin önerileri ile Yönetim Kurulu Başkanı veya yardımcısının  ön görüşmesi sonucu Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.
 • Çalışma konusunun kapsamına göre grupta yer alacak kişi sayısı belirlenir. Her grup en az 5 en fazla 7 kişi olarak oluşturulur.
 • Yapılacak faaliyete özgü olarak KOREV danışmanları, üyeleri, gönüllüleri ya da stajyerleri kurulda görev alabilir. Bu faaliyetlerde görev alacak kişiler Grup Lideri ve Yönetim Kurulu Başkanının birlikte onayı ile belirlenir.
 • Lider grup üyelerinin ortak kararı ile belirlenir, Yönetim Kurulu’na sunulur. Yönetim Kurulu onayı ile Grup Lideri seçilir. Karar kendisine Yönetim Kurulu tarafından tebliğ edilir.
 • Grup Lideri olarak asil ya da yedek Yönetim /Denetim Kurulu üyelerinden birinin seçilmesi esastır.
 • Liderin görevi grubun hedeflerini belirlemek, uygulanmasını sağlamak, çalışma grupları arasında ve çalışma grupları ile Yönetim/Denetim Kurulu arasındaki koordinasyonu sağlamaktır.
 • Lider çin görev süresi 1 yıldır. Görev süresi dolduğunda üyelerin uygun görmesi halinde tekrar seçilebilir.
 • Yönetim/Denetim Kurulu değiştiğinde, Çalışma Grubu Liderliği görevini yeni Yönetim /Denetim Kurulu üyelerinden biri devralır. Önceki Yönetim/Denetim  Kurulu üyesi usul ve esas hükümlerini sağladığı sürece grubun üyesi olarak çalışmalara devam edebilir.
 • Grup Lideri ve üyelerinden üç ay içerinde hiçbir etkinlikte yer almayan kişinin üyeliği grup kararı ile Yönetim Kurulu’na bildirilir ve Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.
 • Lider ve üyeler gönüllülük esası ile çalışır. Çalışmalardan herhangi bir gelir/çıkar elde edemezler.

 

3. Görev Alan Kişilerin Yükümlülükleri

 • Görev alacak kişiler KOREV tüzüğü, vizyonu, misyonu, değerleri, dili, etik ilkeleri  ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda hareket etmeyi kabul eder.
 • Görev alacak kişilerin çalışmaya başlaması için KOREV Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış oryantasyon eğitimine katılmış olmaları ve Çalışma İlkeleri metnini imzalamaları gereklidir.
 • Grup Lideri ya da üyesi  görevinden ayrılmak istediğinde en az 30 (Otuz ) gün önceden KOREV Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmekle, ayrıca  tüm bilgi, belge ve araçları teslim etmekle yükümlüdür.

 

4. Grupta Görev Alacak Diğer Kişiler

 • Grupta yapılacak faaliyete özgü olarak KOREV danışmanları, üyeleri, gönüllüleri ya da stajyerleri görev alabilir.
 • Bu faaliyetlerde görev alacak kişiler Grup Lideri ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile birlikte belirlenir.
 • Bu kişilerin oryantasyonu, görevlendirme  belgeleri, takibi  ve görev sonlandırmaları yetkilisi  Grup Lideridir.

 

5. Diğer Gruplarla  İlişkisi

 • Çalışma grubu gerektiğinde diğer gruplarla ortak çalışmalar düzenleyebilir.
 • Gerekli bilgi ve belge paylaşımın yapılması esastır.

 

6. Toplanma ve Raporlama Sistemi

 • Grup her ay en az bir kez toplanmakla yükümlüdür. Faaliyetlerin kapsamına göre gerektiğinde Grup Liderinin talebi ile toplantı sayısı arttırılabilir.
 • Toplantı günü ve yeri Grup Lideri tarafından belirlenir, duyurulur, Yönetim Kurulu Başkanı’na bilgi verilir.
 • Her toplantısı sonrası ;katılımcılar, konular ve kararlar başlığı ile düzenlenmiş imzalı toplantı tutanağı KOREV bilgi sisteminde yer alan ortak alana yüklenir.
 • Grup ayrıca gerekli gördükleri sayıda toplantı yapabilir ve iletişimlerimi elektronik ortamda, telefon ya da diğer yollarla haberleşerek sürdürebilir.
 • Grubun yaptığı etkinlikler için kendi maddi kaynaklarını sağlaması önceliklidir. Ayni, nakdi ve sponsorluk niteliğindeki kaynak kabulü  Yönetim Kurulu’nun onayına bağlıdır.
 • Çalışmalara KOREV kaynaklarının aktarımı Yönetim Kurulu kararı ile mümkündür.

 

7. Bilgi Verme Yükümlülüğü, Denetlenme ve Sonlandırılması

 • Grup yaptıkları ve yapacakları tüm faaliyetler ile ilgili bilgileri ve ilerleme sürecini Yönetim Kurulu toplantısında paylaşır.
 • Yapılacak faaliyetler Yönetim Kurulu kararı ile başlatılır.
 • Yönetim Kurulu kararı ile grubun faaliyetlerinin denetlenmesi talep edilebilir.
 • Denetim Kurulu’nun ya da Bağımsız Danışmanın  hazırlayacağı rapor neticesinde olumsuz bir durumun yaşandığı tespit edilir ise Yönetim Kurulu kararı ile grup feshedilebilir ve üyelerine tüzük doğrultusunda gerekli işlemler uygulanır.
 • Grubun konusunda çalışmaya  ihtiyaç olmadığı yönünde  Yönetim Kurulu’nda karar alındığında grup kapatılır.

KOREV KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

KOREV Derneği’nin (“Dernek”) düzenlemiş olduğu etkinliklere başvuru yaptığınız için teşekkür ederiz.

Dernek olarak kişisel verilerin korunmasına büyük önem atfetmekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi KVKK’ya uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlemekte ve buna uygun gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya son derece özen göstermekteyiz.


Bu sebeple işbu “Katılımcıların Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni” (“Aydınlatma Metni”) vasıtasıyla üyelik başvurunuz kapsamında işlediğimiz kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

İşlediğimiz Kişisel Verileriniz
Dernek kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere yapmış olduğunuz başvurular kapsamında, ilgili mevzuat ve Dernek Tüzüğü kapsamında aşağıda sayılı kişisel verilerinizi işlemekteyiz:


1. Kimlik Bilgileri: İsim, soyisim, doğum tarihi.
2. İletişim Bilgileri: İletişim adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz ile var ise Dernek’e tarafınızla iletişim kurulması için tercih ettiğinizi bildirdiğiniz cep telefonu numaranız, faks numaranız veya size ulaşabileceğimiz diğer iletişim kanallarına ilişkin bilgileriniz.
3. Eğitim Bilgileriniz: Dernek kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere yapmış olduğunuz başvuru formu kapsamında üye adayı halihazırda okuyor ise devam ettiği okul, en son bitirdiğiniz okul, bu okulu bitirme dereceniz.
4. Yaşadığınız Şehir: Adres bilgisi kapsamında yaşadığınız şehir bilgisi de sistemimize kaydedilmektedir. Başvurularınızın olumlu/olumsuz değerlendirilmesinin size bildirilmesi aşamasında bu verilere ihtiyaç duyuyoruz.


(Metin içerisinde yukarıda sayılı veriler gerçek kişi katılımcı adaylarımıza ve tüzel kişi katılımcı adaylarımızın gerçek kişi temsilcilerine ait olduğu ölçüde KVKK mevzuatı çerçevesinde kişisel veri teşkil edecek olup, bu bilgiler bu metin içerisinde birlikte “Kişisel Veri” olarak anılacaktır.)

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel Verileriniz, dernek kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere yapmış olduğunuz başvuru formu ve Dernek Tüzüğü kapsamında Dernek’e sunduğunuz veya elektronik ortamda aktardığınız belgeler vasıtasıyla bize ulaşmaktadır.


Dernek ile sağladığınız iletişim kapsamında (telefon veya elektronik posta ile Dernek ile iletişime geçmeniz gibi) Dernek yetkililerine verdiğiniz bilgiler vasıtasıyla sözlü veya yazılı olarak veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve işlenmektedir.


Bu kapsamda Kişisel Verileriniz, etkinlik başvuruları ve etkinliklerle ilgili süreçlerin yürütülmesi, başvurularınızın değerlendirilmesi ve karara bağlanması, bunlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ilgili kayıtların tutulması, 5223 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları ile KVKK’nın 5/2(ç) maddesi gereği veri sorumlusu olan Dernek’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve 5/2(f) maddesi gereği siz katılımcı adaylarımızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Dernek’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.
Dernek, Kişisel Verilerinizin işlenmesinde başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, KVKK, ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan rehberler ve ilke kararlar başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Kişisel Verileriniz, başvurularınızın değerlendirilmesi ve karara bağlanması, katılımlarınızın takibi ve bunlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ilgili kayıtların tutulması, 5223 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Yurtiçi veya Yurtdışı Aktarımı ve Aktarım Amaçları
Kişisel Verileriniz yalnızca yukarıda belirtilen amaç ve şekillerde Dernek tarafından işlenecek, bu kapsamda Dernek’in personeli ve Dernek Tüzüğü’nün yetkilendirdiği şekilde başvuruları inceleyip karara bağlayacak kişiler olan Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri ve çalışma grupları ile paylaşılacaktır.


İlgili firmalara hususi olarak bir veri aktarımı yapılmamaktadır. Bununla birlikte, Dernek bünyesinde bilgi teknolojileri hizmetlerinin sağlanması amacıyla Dernek dışı bilgi teknolojileri firmaları ile çalışılmaktadır. Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Dernek’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak, bu hizmetlerin görülmesi kapsamında söz konusu firmalar, teknik destek sağlamak amacı ile zaman zaman Dernek’in kullandığı sunucu ve programlara, bu kapsamda dolaylı olarak da bu programlar altında olan verilere erişebilmektedir. Ancak bu firmalar tarafından verilerin kendi sistemlerine aktarılması veya kendileri tarafından da bu verilerin işlenmesi ve saklanması söz konusu değildir.


İlgili işlem veya talep tarihinde yürürlükte olan mevzuat tahtındaki yasal ve/veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekmesi halinde veya resmî kurumlardan bu şekilde bir talep gelmesi durumunda yetkililerce istenecek Kişisel Verileriniz ilgili kurum ve kuruluşlar, yargı organları ile kanuni veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla paylaşılabilecektir.


Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanacak?
Kişisel verileriniz üyelik ve etkinliklere katılımınızın takibi gereği 5 yıl süre ile tarafımızca saklanmaktadır.


KVKK Kapsamında İlgili Kişi Olarak Haklarınız
KVKK kapsamında ilgili kişi olarak KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde:
1- Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2- Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3- Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4- Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5- Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
6- KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. 5 Ve 6’ncı maddeler kapsamında yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Haklarınız Kapsamında Dernek’e Başvuru Yolları
KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde, yukarıda belirtilen KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, kimliğinizi açıkça gösteren belgelerle birlikte, yazılı ve ıslak imzalı olarak Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği Ayten Sokak No: 9 Tandoğan 06580 Çankaya / ANKARA adresine elden teslim ederek; veya korev@korev.org.tr adresi aracılığıyla veya doğrudan 03122156212 numaralı telefondan Dernek’e iletebilirsiniz.


Konuyu saygıyla dikkatlerinize sunarız.

ankara evden eve nakliyat